Gépjármű adásvételi szerződés tartalmi elemei

A 2022. évi gépjármű adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemeit külön jogszabály tartalmazza. A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemei a következők:

 • a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása
 • a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai
 • a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), állampolgársága, a személyazonosságát igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma
Gépjármű adásvételi szerződés tartalma
 • a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja
 • a jogügylet hatályba lépésének napja
 • a megállapított vagy kialkudott vételár
 • a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás)
 • a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül
 • a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit

A négy példányos 2022. évi gépjármű adásvételi szerződés,

amely az oldalról letölthető szerződés minta PDF formátumban, egy teljes bizonyító erejű magánokirat. A 2022. évben érvényes gépjármű adásvételi szerződés tartalmilag csak abban az esetben helytálló, amennyiben megfelel a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, melyek a következők:

 • a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta
 • két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el (az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni)
 • a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van
 • a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták
 • ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el

A letöltött gépkocsi adásvételi szerződést négy példányban kell kitölteni és mind a négy példányt a szerződő feleknek és a tanúknak is saját kezűleg kell aláírni! Erről részletesebben a gépjármű adásvételi szerződés kitöltése oldalon olvashat.

A nem megfelelően benyújtott gépjármű adásvételi szerződés esetén az okmányiroda megtagadhatja az autó átírását. Ilyenkor azonban formai elemeket nem, csakis a rendeletben részletezett tartalmakat követelhet.

  A gépjármű adásvételi szerződés minta
Gépjármű adásvételi minta letöltése